Klubbens ledelse samt udvalg i bestyrelsen

Ledelsens ansvarsområder

Formanden:

 • Leder bestyrelsens møder og laver dagsorden til disse.
 • Koordinerer arbejdet i bestyrelsens udvalg.
 • Repræsenterer klubben i officielle sammenhænge herunder samarbejdet med Helsingør Kommune og Nordsjælland Håndbold, for at Helsingør Håndbold er med til at omsætte kommunens politikker, således at Helsingør bliver en attraktiv kommune at bo i.
 • Har det overordnede ansvar for udviklingen af håndbolden og for klubbens økonomiske, sportslige og fysiske rammer.
 • Skal tilsikre at klubbens afdelinger udvikler sig, herunder løbende tilse at udvalgene udfører deres opgaver på tilfredsstillende niveau.
 • Udarbejder sammen med sportschef, økonomiudvalg og kassér de endelige godtgørelser for klubbens trænere og assistenter.
 • Er ansvarlig for Generalforsamlingen klubbens øverste myndighed.

Næstformanden:

Helsingør Håndbold har ikke en næstformand, men alle bestyrelsens medlemmer kan agere som stedfortræder i alle ovenstående forhold, hvis formanden er forhindret.

Bestyrelsens- og udvalgenes ansvarsområder

Bestyrelsen:

Bestyrelsens overordnede ansvar er at varetage klubbens drift i alle forhold. Nedenstående er udvalgsformændenes ansvarsområder beskrevet:

Klubteamudvalget (ligger p.t. uden for bestyrelsen):

Udvalgsformanden:

 • Leder klubteamsmøderne som består af klubteamsformanden samt op til 2 repræsentanter (forældre / spiller) fra hvert hold.
 • Koordinerer opgaverne der skal løses af klubben til det årlige Helsingør Ironman arrangement.
 • Udstikker rammerne for- og koordinerer opgaverne der skal løses af klubben ifm. sæson- og juleafslutning.
 • Udstikker rammerne for- og koordinerer opgaverne der skal løses af klubben ifm. Klubdage (min. 2 pr. år)

Ansættelsesudvalget:

Udvalgsformanden:

 • Har ansvar for Mini´s - U19's trænervirksomhed, og for at holde mindst én halvårlig trænerudviklingssamtale med alle trænere fra miniafdelingen til og med ungdomsafdelingen (TUS senest november måned).
 • Har ansvaret for at der forhandles- og klargøres kontrakter for en evt. sportschef.
 • Har ansvaret for, at der forhandles- og klargøres kontrakter for cheftrænere for næste sæson (Mini, Ungdom og Special).
 • Har ansvaret for, i samarbejde med seniorudvalget, at der forhandles- og klargøres kontrakter for cheftrænere og assistenter på seniorholdene.

Ansættelsesudvalget består af max. 3 bestyrelsesmedlemmer, som hver deler ansvarsområdet mellem sig. Ansættelsesudvalget skal senest 30. november i sæsonen have besluttet sig for hvilke kandidater der skal tegnes kontrakt med for næste sæson. Kandidaterne fremlægges for bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i december. Kontrakterne skal senest være underskrevet 31. marts i sæsonen.

Såfremt godtgørelserne holder sig inden for de af bestyrelsen angivne rammer har udvalgets medlemmer bemyndigelse til at underskrive den endelige kontrakt med cheftrænerne. Ligger godtgørelserne uden for de af bestyrelsen fastsatte takster skal kontrakterne underskrives af formand og kassér.

Har klubben en sportschef, skal dennes kontrakt underskrives af formand og kassér.

Administrationsudvalget:

Dette udvalg har flere personer tilknyttet, der ikke er medlemmer af bestyrelsen. Disse assisterer i at varetage opgaverne i dette udvalg

Udvalgsformanden:

 • Har ansvaret for alle formalia omkring DH, DHØ, DGi, spillerlicenser, børneattester samt haltider.

Kommunikations- og Presseudvalget:

Udvalgsformanden:

 • Har ansvaret for at varetage og udvikle foreningens kommunikative platforme, herunder hjemmeside.
 • Sørger for at der kommunikeres og informeres internt til klubbens medlemmer samt til andre af klubbens interessenter for at fremme markedsføringen af klubben.
 • Skal tilse at alle relevante medier bliver brugt, da klubben ønsker en proaktiv og aktuel information.

Seniorudvalget:

Udvalgsformanden:

 • Har ansvar for at holde mindst én halvårlig trænerudviklingssamtale med alle trænere og assistenter fra seniorafdelingen (TUS).
 • Har ansvaret for at der forhandles- og klargøres kontrakter for cheftrænere og assistenter i seniorafdelingen.
 • Sørger for at udvalget er repræsenteret ved mindst 1 halvårligt spillermøde uden trænerne er repræsenteret.

Seniorudvalget skal senest 30. november i sæsonen have besluttet sig for hvilke kandidater, der skal tegnes kontrakt med for næste sæson. Kandidaterne fremlægges for bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i december. Kontrakterne skal senest være underskrevet 31. marts i sæsonen.

Sponsorudvalget:

Består af alle medlemmer i bestyrelsen.

Udvalgsformanden:

 • Har ansvaret for at koordinere arbejdet med at skaffe sponsorer til klubben (Trøjesponsorater lige år / bandereklamer ulige år). Disse skal tilstræbes at blive tegnet for 2 år ad gangen.
 • Har ansvaret for at søge fondsmidler til klubben.
 • Har ansvaret for at skaffe sponsorer til Nordsjælland Håndbolds årlige “Kilometerjagten” som løber af stablen i februar måned.
 • Har ansvaret for sammen med klubbens kassér at tegne eventuelle kontrakter, samt sørge for at disse kontrakter bliver overholdt fra klubbens side.
 • Udformer sponsorkatalog.

Økonomiudvalget:

Består af klubbens formand samt mindst et andet bestyrelsesmedlem der sammen med klubbens kassér er ansvarlig for følgende funktioner:

 • At betale alle klubbens regninger.
 • Tjekker op på at alle klubbens medlemmer får betalt deres halvårlige kontingenter og at disse inddrives.
 • Samarbejder med klubbens sponsorudvalg om fakturering af sponsorer.
 • Indberetning af medlemstal til kommunen, så kommunale tilskudsordninger kan tilkomme klubben.
 • Tilsikrer at alt dokumentation er til rådighed for klubbens revisor, så der kan klargøres til revision og at årsregnskabet kan fremlægges ved klubbens Generalforsamling i juni måned.
 • Laver sammen kassereren årsbudget for næste sæson.
 • Rådgivning af bestyrelsen i alle for klubben økonomiske forhold.

Trøje- og Merchandiseudvalget:

Udvalgsformanden:

 • Har ansvaret for at indhente tilbud og tegne kontrakt med en leverandør af sportsware, hvor pris matcher kvalitet.
 • Koordinerer med de enkelte hold fra mini til og med senior om antallet af trøjer, navne-, numre- og sponsorlogoer på trøjerne.
 • Koordinerer sammen med klubbens trænere selve modtagelsen og udleveringen til medlemmerne.

Talent- / Elite og Nordsjælland Håndboldudvalget:

Udvalgsformanden er klubbens formand og denne:

 • Deltager selv i møder Helsingør kommunes Eliteråd for satsnings-sportsgrenene.
 • Giver input og medvirker til at udvikle sport og rammerne for sport i kommunen.
 • Sørger for at udvalget er repræsenteret i trænermøder og klubaftener i HEA og Idrætslinje-regi.
 • Skal sammen med klubbens cheftrænere lave individuelle udviklingsplaner for de dygtigste spillere og -trænere på ungdom.
 • Skal følge og videreudvikle “Den Lyseblå Tråd”, som er Helsingør Håndbolds overordnede talentstrategi.
 • Skal sikre det bedst mulige samarbejde med Nordsjælland Håndbolds bestyrelse.
 • Skal sikre at NH talenthold kommer til at træne i Helsingør Hallen på tidspunkter der matcher træningstiderne for Helsingør Håndbolds egne U15, U17 og U19 hold ved én ugentlig træning.
 • Skal sammen med bestyrelsen udarbejde samarbejdsaftaler med de andre moderklubber og NH.
 • Skal orientere bestyrelsen løbende om initiativer og status med alle samarbejdspartnere i Talent og Elite-regi.

Stævne- og Klubtursudvalget:

Udvalgsformanden:

 • Koordinerer Helsingør Håndbolds årlige klubture i ungdomsafdelingen og varskoer i trænergruppen om tilmelding til disse.
 • Udregner sammen med klubbens kassér prisen pr. medlem der ønsker at deltage.
 • Er behjælpelig med at vejlede, hvis der på enkelte hold, er et ønske om deltagelse i stævner ud over de udpegede klubture.
 • Samarbejder med klubbens hjemmesideansvarlig og kassér om opslag om tilmeldings- og betalingslink på klubbens hjemmeside og i Holdsport.
 • Laver infobrev som opslag i facebookgrupperne om stævnedeltagelse (klubtur) dvs. mødetid og hjemkomsttid, pris, pakkeliste, bustider, stævneprogram, deltagerpris, pakkeliste.
 • Udpeger en turleder til turen. Dennes er rolle er beskrevet i klubbens turpolitikker.

Rekrutteringsudvalget:

Udvalgsformanden:

 • Sørger for at klubben får udarbejdet og uddelt pjecer og foldere på skolerne i Helsingør Kommune årligt, som opstart på ny sæson i april måned.
 • Tilmelder Helsingør Håndbold DHF´s Håndboldkaravane eller lign. F.eks. træningsweekend i Helsingør Hallen, med åben træning i udvalgte årgange eksempelvis fra U9 – U13.
 • Udtænker og udarbejder tiltag der er med til at synliggøre Helsingør Håndbold i kommunen, f.eks. Foreningernes Dag, Skolernes Håndboldturnering.