Klubbens vedtægter

Vedtægter for Helsingør Håndbold

§ 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Foreningens navn er Helsingør Håndbold med hjemsted i Helsingør Kommune. Foreningen er medlem af

Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold Forbund, herunder HRØ og er underlagt disse organisationers

love og bestemmelser.


§2 Formål

Det er klubbens formål, at fremme håndbolden i Helsingør på det sportslige og sociale plan for bredde og

elite. Klubben vil bidrage til en fortsat udvikling af håndbolden på tværs af Helsingør Kommune og til at

gøre Helsingør Kommune kendt og attraktiv.


§3 Medlemmer

I klubben optages medlemmer m/k, der er fyldt 0 år.


§4 indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse sker på klubbens medlemssystem på hjemmesiden. For medlemmer under 18 år er det

forældre eller værge, der melder barnet ind i. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse kan

kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben. Udmeldelse sker

automatisk, hvis ikke medlemmet betaler kontingent.


§5 Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan ved beslutning udelukke eller ekskludere et medlem ved opførsel, som strider mod

foreningens vedtægter eller tilsidesættelse af medlemsforpligtigelsen. Et medlem har krav på mulighed for

at blive hørt inden bestyrelsen træffer afgørelse.


§6 Kontingent

Kontingent for ungdom og seniorer besluttes på generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og

opkrævningsformer besluttes af bestyrelsen.


§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes inden udgangen af juni måned efter

annoncering på klubbens hjemmeside og ved mail direkte til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.

Adgang til generalforsamling har alle klubbens medlemmer, forældre til medlemmer samt hvem

bestyrelsen måtte indbyde.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Beretning

Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder opdeling i aktiviteter for

ungdom og seniorer. Forslag til budget for det kommende år til godkendelse, herunder opdeling i

aktiviteter for ungdom og seniorer.

Fastsættelse af kontingentstørrelser

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen, så den består af minimum 7 bestyrelsesmedlemmer, og maks 15 medlemmer.

a. Valg af formand i ulige år jf. §9

b. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen

d. Valg af revisor

e. Valg af revisorsuppleant

Eventuelt


§8 Beslutninger på generalforsamlingen

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og afgørelser træffes ved simpelt

flertal. Ved ændringer af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for.

Stemmeafgivelse kan ske ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt. Et fremmødt medlem

kan max. medbringe fuldmagt fra to ikke-deltagende medlemmer.

Stemmeret har alle aktive medlemmer eller én forælder til et medlem under 18 år.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.


§9 Bestyrelsens sammensætning

Valgbare til klubbens bestyrelse er alle, der ønsker at bidrage jf. § 2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige

udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Dette er udgangspunkt for bestyrelsens egen

konstituering f.eks. med næstformand, sekretær, kasserer, formand for seniorudvalg, formand for

ungdomsudvalg, formand for erhvervs- og sponsorteam, formand for forældre- og frivilligteam og evt.

andre ressourcepersoner.

Formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges i ulige år. Den anden halvdel af bestyrelsen vælges i

lige år.


§10 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen beslutter

ansættelse af trænere, sportschef og andre tilknyttede til klubben. Bestyrelsesmøderne skal indkaldes, så

flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer

heriblandt formanden er til stede.

Formanden er tegningsberettiget for klubben. Ved dispositioner over kr. 10.000 kræves underskrift af

formand og kasserer i forening.

Klubben kan kun optage lån gennem beslutning på generalforsamlingen.


§11 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller når mindst en femtedel af

klubbens medlemmer eller forældre til medlemmer under 18 år skriftligt til bestyrelsen meddeler det med

oplysning om emnet, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen annonceres på klubbens hjemmeside og pr. mail til medlemmer og skal afholdes

senest 4 uger efter meddelelse.


§12 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskabet skal opdeles hensigtsmæssigt for

gennemsigtighed. Bestyrelsen skal senest den 15. maj sende driftsregnskab og balance for regnskabsåret til

revision. Kasserer fremlægger det reviderede driftsregnskab og balance på den ordinære

generalforsamling.


§13 Revision

Revisor og suppleant vælges årligt på generalforsamlingen. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse

regnskabsmateriale og beholdninger.

Revisor skal gennemgå det samlede driftsregnskab og balance og påtegne rigtigheden.


§14 Budget

Bestyrelsen ved kassereren indstiller budget for det kommende år til generalforsamlingens godkendelse.

Budgettet skal opdeles hensigtsmæssigt for gennemsigtighed og som minimum opdeles i grupperinger for

ungdomsaktiviteter og senioraktiviteter.


§15 Klubbens ophør

Beslutning om klubbens ophør kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Mindst

halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede og ved afstemning skal mindst 3⁄4 stemme for

klubbens ophør.

Er der ikke tilstrækkeligt med antal medlemmer til stede og har afstemningen i øvrigt opfyldt ovennævnte

krav, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor beslutning om

ophør kan finde sted uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede, men dog forsat med 3⁄4 majoritet.

I tilfælde af beslutning om nedlæggelse af klubben vil eventuel formue og ejendele fordeles til almennyttige

formål i henhold til folkeoplysningsloven.


Ændret 14. juni 2023